Deklaracja dostępności

Urząd Miasta i Gminy Sobótka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Oficjalna strona Miasta i Gminy w Sobótce.

 • Data publikacji strony internetowej: 2015-10-20.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-01-25.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-01-25.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dokumentu zawierającego wynik przeglądu, badania lub audytu dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej - https://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=51f56f4b-e7bc-4da0-bdc6-f0833854c225

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-01-25.

Skróty klawiaturowe

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Łukasz Huzarski, informatyk@sobotka.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 713351227 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Urząd Miasta i Gminy Sobótka

Rynek 1
55-050 Sobótka

Parking

 • Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczyliśmy 1 miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
 • Miejsca parkingowe są pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane.
 • Parking jest bezpłatny.
 • Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych jest zlokalizowane od strony głównego wejścia do budynku przy ul. Rynek 1 na przeciwko piekarni.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.

Wejście do budynku

 • Wejście główne znajduje się na północno-zachodniej ścianie budynku Urzędu Miasta i Gminy Sobótka. Dojście do niego odbywa się od dziedzińca, na który z każdej strony prowadzą schody.
 • Do wejścia prowadzą schody.
 • Przy schodach znajduje się poręcz.
 • Drzwi są zawsze otwarte.
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 • Otworzenie drzwi wymaga dużej siły.
 • Poza wyżej opisanym wejściem głównym, do budynku można się dostać wejściem bocznym zlokalizowanym na północno-wschodniej ścianie budynku od strony ul. Tadeusza Kościuszki. Do tego wejścia prowadzi jeden stopień, który z jednej strony jest połączony pochylnią z sąsiadującym chodnikiem. Drzwi wejścia bocznego otwierają się na zewnątrz utrudniając w ten sposób manewrowanie na platformie zlokalizowanej bezpośrednio przed nimi. Szerokość otworu wejściowego wynosi 101 centymetrów. W godzinach pracy UMIG Sobótka drzwi można otworzyć bez użycia klucza - nie są zamykane przy użyciu klucza, elektrozaczepu czy też zwory elektromagnetycznej.

Przestrzeń za wejściem

 • Za drzwiami bocznymi znajduje się korytarz prowadzący prosto i w prawo, a później w lewo aż do schodów łączących go z holem głównym. Po lewej stronie korytarza zaraz za drzwiami wejścia bocznego znajdują się drzwi do pokoju nr 21 (podatki i opłaty za gospodarowanie odpadami). W dalszej części korytarza za schodami prowadzącymi na pierwsze piętro do Referatu Oświaty znajdują się drzwi do pokoju nr 20 (egzekucja podatkowa i kontrola podatkowa). Dalej, w miejscu gdzie korytarz skręca w lewo znajduje się stolik przeznaczony do obsługi osób niepełnosprawnych. Miejsce to jest także zaopatrzone w łącze dedykowane do Systemu Rejestrów Państwowych i może być wykorzystane (po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby) do złożenia wniosku o wydanie nowego dowodu osobistego lub odebrania gotowego dowodu osobistego.
 • Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna.
 • Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.

Ciągi poziome

 • Pomieszczenia znajdują się na 3 kondygnacjach.
 • Część korytarzy nie jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach.

Ciągi pionowe

 • Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów

Pomieszczenia

 • Około 10% pomieszczeń jest dostępnych dla osób na wózkach.

Łazienka

 • Nie mamy dostępnej toalety.

Aplikacje mobilne

 • BLISKO - https://play.google.com/store/apps/details?id=sisms.groups_only&pcampaignid=web_share

Dodatkowe informacje

 • Informujemy, iż w związku z wejściem w życie w dniu 1 kwietnia 2012 r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243), osoby niesłyszące i głuchonieme mają prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka. Osoby zainteresowane pomocą tłumacza powinny zgłosić (np. e-mail, fax) chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Prosimy również o wskazanie sprawy, którą chcecie Państwo załatwić w celu ułatwienia i przyśpieszenia jej załatwienia.

  W związku z powyższym osoby niesłyszące i głuchonieme mogą komunikować się z p. Moniką Marciszyn, pok. 5.

  W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy tzw. osoby przybranej, czyli osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z tą osobą i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw, wizyta w urzędzie nie musi być wcześniej uzgadniana.

  Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 • Deklaracja dostępności została przygotowana w Generatorze Deklaracji Dostępności..