Czysta Gmina Sobótka

 

Aktualne harmonogramy odbioru odpadów komunalnych z terenu miast i gminy Sobótka


Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Informujemy mieszkańców Gminy Sobótka, iż od 1 lipca 2013 roku na działce nr 375/1 obręb Strzegomiany (lokalizacja na mapie poniżej) funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, tzw. PSZOK.

 

Dni i godziny otwarcia (oprócz dni ustawowo wolnych od pracy):
Poniedziałek – piątek: 10-18
Sobota: 9-15

Mieszkańcy w ramach kwartalnej opłaty, którą wnoszą w zamian za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z dowodem wpłaty lub kopią złożonej deklaracji oraz dowodem osobistym mogą wywieźć następujące odpady w określonych ilościach:

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – w każdej ilości,
 • zużyte baterie i akumulatory – w każdej ilości,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe – nie więcej niż 500 kg raz na pół roku,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe – w każdej ilości,
 • zużyte opony, z wyłączeniem opon pochodzących z działalności gospodarczej i rolniczej – 4 szt. raz na pół roku,
 • przeterminowane leki i chemikalia, w tym opakowania po chemikaliach – w każdej ilości,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek – w każdej ilości,
 • tekstylia w tym odzież – w każdej ilości,
 • bioodpady – w każdej ilości,
 • inne odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych – w każdej ilości,
 • papier i tektura – w każdej ilości,
 • metal – w każdej ilości,
 • tworzywa sztuczne – w każdej ilości,
 • szkło – w każdej ilości,
 • opakowania wielomateriałowe – w każdej ilości.

Przywiezione odpady muszą być posegregowane i złożone przez osoby je przywożące w miejscu wskazanym przez pracownika PSZOK-u. Na PSZOK nie będą przyjmowane zmieszane odpady komunalne.


Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Sobótka

W dniu 16 stycznia 2020 roku pod pozycją 513 w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego został opublikowany Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Sobótka. Regulamin jest aktem prawa miejscowego i zgodnie z art. 87 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi źródło powszechnie obowiązującego prawa na terenie gminy, na której rada go uchwaliła.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) w regulaminie określone i uszczegółowione zostały wymagania oraz zasady związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie nieruchomości położonych w gminie Sobótka, dotyczą one:

 1. wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:
  1. prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych,
  2. uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,
  3. mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;
 2. rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:
  1. średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach,
  2. liczby osób korzystających z tych pojemników;
 3. częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
 4. innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
 5. obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;
 6. wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;
 7. wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania i  czystości na terenie Miasta i Gminy Sobótka weszła w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, czyli 31 stycznia 2020 roku.

Link do publikacji: https://edzienniki.duw.pl/legalact/2020/513/

Kliknij poniżej aby znaleźć informacje dotyczące: